Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Artikel 1. Algemeen.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cyprio BV, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken of diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering of uitvoering van aangeboden diensten, dan is Gebruiker gerechtigd benodigde wachttijdkosten danwel kosten om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever door te berekenen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht.

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder vallen ziekte alsook werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten.

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Opdrachtgever wordt geacht alle betalingskosten te voldoen indien van toepassing. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.

 1. De door Gebruiker te leveren zaken of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever en/of met behulp van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde  gebruiksmiddelen worden uitgevoerd, dan wordt van de Opdrachtgever verwacht dat de omstandigheden en beschikbaar gestelde gebruiksmiddelen aan die eisen voldoen die voor een succesvolle uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan is Gebruiker niet aansprakelijk voor dientengevolge vervolgwerkzaamheden en/of eventuele gevolgschade van de op deze wijze tot stand gekomen advisering.
 4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Geheimhouding en intellectuele eigendom.

 1. Gebruiker, eventuele derden die voor Gebruiker werkzaamheden uitvoeren en Opdrachtgever verbinden zich over en weer alle maatregelen te nemen dat werkzaamheden en informatieverstrekking, indien gewenst door Opdrachtgever onder strikte geheimhouding worden uitgevoerd en door betrokken partijen wordt nageleefd.
 2. Gebruiker of personen/bedrijven onder contract werkzaam voor Gebruiker en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding jegens derden en het niet gebruiken ten voordele van derden en van zichzelf van alle gegevens en informatie welke betrokkenen van elkaar hebben of nog ter beschikking krijgen.
 3. Bij het niet naleven, of bij overtreding van de geheimhouding mogen Gebruiker en Opdrachtgever over en weer de aangegane overeenkomst ontbinden en in geval van schade of verlies een vergoeding eisen ter grootte van de direct kwantificeerbare schade onder voorwaarden zoals gesteld in artikel 9.
 4. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. De meest recente versie van deze voorwaarden zijn tevens beschikbaar via www.cyprio.nl of opvraagbaar per e-mail.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Privacy verklaring Cyprio BV 01-01-2020

A. Cyprio BV (“Cyprio”) streeft ernaar uw privacy te respecteren en te beschermen.

Bezoekers kunnen toegang krijgen tot de Cyprio-website terwijl ze anoniem blijven en zonder persoonlijke informatie te onthullen (behalve zoals hieronder vermeld onder “cookies”). Soms kan Cyprio persoonsgegevens van u opvragen om relevante/gewenste informatie met betrekking tot producten of diensten te verstrekken. Als gebruiker van de website van Cyprio of geregistreerde klant/gebruiker heeft u altijd het recht om uw persoonlijke gegevens indien nodig bij te werken, vragen te stellen over dit privacy beleid en contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Mr. S. Heijs). Dit met betrekking tot alle kwesties met betrekking tot het controleren en verwerken van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw recht onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Contacteer Cyprio (Mr. S. Heijs) via info@cyprio.nl.
 • Cyprio zal deze informatie niet verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacy policy onder optie D.
 • Cyprio beschouwd en behandelt alle persoonlijke informatie als privé en doet al het mogelijk dat in haar vermogen ligt deze informatie te beschermen. Persoonlijke informatie kan echter worden bekendgemaakt onder de condities zoals in deze privacy verklaring vermeld. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat Cyprio dit kan en mag doen.

B. Verzameling van persoonlijke informatie.

Om bepaalde informatie of diensten te verkrijgen die op onze website worden aangeboden, kan u worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Daarnaast kan het nodig zijn om persoonlijke informatie te verstrekken voor deelname aan bepaalde activiteiten (seminars, trainingen, e.d.). U begrijpt en stemt ermee in dat de door u verstrekte persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld via onze website of e-mail correspondentie kan worden opgeslagen op computers of servers op verschillende locaties in de wereld (en dus onderhevig kunnen zijn aan verschillende wetgeving/jurisdicties). Naast de informatie die u verstrekt, kan Cyprio tijdens uw bezoek aan onze website ook informatie verzamelen via onze tools voor automatische gegevensverzameling, waaronder web bakens, cookies, geïntegreerde weblinks en andere veelgebruikte tools voor het verzamelen van informatie. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt, zoals uw browser type en taal, toegangstijden, duur van uw verblijf op onze site en/of bezochte pagina(‘s) en het adres van de website van waaruit u op onze website bent aangekomen. Ze kunnen ook informatie verzamelen over uw Internet Protocol (IP)-adres, clickstream-gedrag (d.w.z. de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt in verband met de Cyprio-website) en bekeken diensten en productinformatie. Cyprio kan ook hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruiken in verband met e-mails die vanuit Cyprio worden verzonden in de vorm van nieuwsbrieven waarbij informatie kan worden verzameld wanneer u de e-mail opent of op een link in de e-mail klikt.

C. Hoe gaat Cyprio met uw persoonlijke informatie om en hoe kunt u zich afmelden/”opt-out”?

Cyprio gebruikt uw persoonlijke informatie om uw bezoek aan onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw individuele interesses en in het algemeen om adequaat te kunnen reageren op specifieke verzoeken voor producten, diensten en informatie. Cyprio behoudt zich het recht voor om geregistreerde gebruikers of haar klanten van tijd tot tijd e-mail berichten te sturen of te bellen met betrekking tot producten, diensten, bedrijfsupdates of andere informatie die waardevol of essentieel wordt geacht voor haar geregistreerde gebruikers of klanten.

Cyprio zal geen ongevraagde e-mails versturen naar contacten/gebruikers die Cyprio hebben verzocht geen contact (meer) met hen op te nemen. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt via een formulier op de Cyprio website, heeft u de mogelijkheid om u af te melden om geen communicatie van Cyprio te ontvangen. Als u zich na aanmelding/registratie op enig moment van gedachten verandert, kunt u ons laten weten geen berichten of informatie meer te willen ontvangen door een e-mail te sturen naar info@cyprio.nl. In het geval van toezending van nieuwsbrieven per e-mail kunt u door de afmeld/”unsubscribe” instructies te volgen onderaan de ontvangen nieuwsbrief u afmelden.

D. Welke informatie wordt gedeeld met derden – indien van toepassing?

Cyprio behoudt het recht niet-persoonlijke, niet-individuele informatie waaruit individuen niet kunnen worden geïdentificeerd en niet persoonlijke/collectieve informatie te delen met opdrachtgevers, externe consultants en ingehuurde adviseurs. In het geval dat er sprake is van delen van persoonlijk identificeerbare informatie met derden/bedrijven dan vindt dit alleen plaats onder een geheimhoudingsovereenkomst welke vereist dat alle gedeelde gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Cyprio zal geen persoonlijke informatie vrijgeven aan derden zonder uw toestemming, behalve in de volgende uitzonderingen:

 • Cyprio kan klantinformatie delen met leveranciers/leveranciers in het geval van offerte aanvragen namens haar cliënten in het geval het beter is voor leverancier/leverancier om rechtstreeks te antwoorden op het specifieke onderzoek van de klant met betrekking tot de producten en diensten van de leverancier. In elk geval kunnen derde partijen/verkopers geen persoonlijke informatie die door Cyprio is verstrekt gebruiken of anderszins bekendmaken, behalve als geautoriseerde partij met het oog op het leveren van de producten en diensten die Cyprio namens de klant of de klant zelf heeft aangevraagd.
 • Indien nodig zal Cyprio bedrijven/leveranciers/derden werkende voor Cyprio alleen de informatie verstrekken die zij nodig hebben om de dienst en/of het product met betrekking tot de informatie van de klant te leveren, waarbij het verboden is die informatie voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Wettelijke vereisten en onderzoeken: Cyprio zal uw persoonsgegevens bekendmaken aan een derde partij/c.q. bevoegd gezag indien dit wettelijk verplicht is of indien Cyprio te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:
 • de wet of de juridische procedure na te leven;
 • de rechten en (intellectueel) eigendom van het bedrijf te beschermen en te verdedigen of fraude te voorkomen;
 • het bedrijf te beschermen tegen misbruik, misbruik of ongeoorloofd gebruik van de diensten of producten van Cyprio;
 • of de persoonlijke veiligheid danwel eigendom van personeel, gebruikers of publiek te beschermen (dit betekent onder andere dat als u valse of misleidende persoonlijke informatie verstrekt of u zich probeert voor te doen als iemand anders, informatie over u met inbegrip van het IP-adres van uw computer – kan worden bekendgemaakt aan een derde partij (inclusief de ontvanger (s) van e-mail) als onderdeel van elk type onderzoek naar uw acties.)

E. IP-adressen en gelinkte websites.

Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u uw browser op het Internet gebruikt. De server(s) die de Cyprio-website bedienen, identificeren automatisch een computer met het IP-adres. Indien Cyprio, te goeder trouw, vaststelt dat u onze dienst of site hebt gebruikt om te dreigen, lastig te vallen, te intimideren of zich voor te doen als een ander persoon, zullen uw acties worden onderzocht en kan uw IP-adres worden bekendgemaakt aan belanghebbenden (ontvanger van uw e-mail, juridische adviseur of advocaat, danwel bevoegd gezag) in het kader van een juridisch of disciplinair onderzoek. De website van Cyprio kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat Cyprio niet verantwoordelijk is voor de privacy maatregelen en privacy policy van dergelijke andere websites. Cyprio moedigt gebruikers aan om zich te informeren inzake de privacy policy en verzamelen van persoonlijke informatie door externe websites die zij bezoeken wanneer zij onze website verlaten. Hoewel Cyprio zorgvuldig de websites kiest om naar te linken is dit privacy beleid en deze privacy verklaring alleen van toepassing op informatie verzameld op de eigen website van Cyprio.

F. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Cyprio hanteert gestandaardiseerde procedures en processen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers te waarborgen. Cyprio, danwel partners en/of leveranciers handelt voor of namens Cyprio worden geacht in alle redelijkheid die maatregelen te treffen om uw informatie te beschermen. In het geval dat Cyprio gevoelige persoonlijke informatie deelt met derden dan vindt dit alleen plaats onder strikte geheimhouding op basis van een onderlinge vertrouwelijkheidsovereenkomst. Hierbij wordt de privacy van gedeelde gebruikersinformatie gewaarborgd voordat deze informatie wordt gedeeld. Intern is de toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van alle (geregistreerde web-) gebruikers en klanten beperkt tot die werknemers die vanuit hun functie toegang tot de betreffende informatie nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Daarbij worden Cyprio-medewerkers die omgaan met gebruikersinformatie op de hoogte gehouden van de toepasselijke beveiligings-en privacy praktijken zoals deze binnen het bedrijf van toepassing zijn. Ten slotte is de server voor onze website opgeslagen in een fysiek beveiligde, offsite faciliteit. Naast de fysieke beveiliging van uw informatie, maakt Cyprio ook regelmatig een beveiligde back-up van haar server- en klantendatabase om gegevensverlies te voorkomen. Deze back-up wordt gecodeerd bewaard op de locatie bij Cyprio danwel op een beveiligde offsite locatie. Hoewel het doel is om persoonlijke informatie te beschermen, kan Cyprio de veiligheid van digitale/analoge transmissies niet garanderen of rechtvaardigen en uw informatie wordt dan ook op eigen risico verstrekt/ingediend.

G. Duur van de gegevensopslag.

Cyprio slaat bedrijfsgegevens en klantinformatie – inclusief persoonlijke contactgegevens – op voor een duur van maximaal 10 jaar na beëindiging van de betreffende activiteiten voor de klant en/of contract. Daarna worden alleen technische gegevens bijgehouden zonder persoonlijke gegevens van klant of documenten of door Cyprio geproduceerde rapportages of informatie. Alle andere informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt in welke vorm dan ook gewist (hardcopy en/of digitaal). In het geval dat de klantinformatie, inclusief persoonlijke contactgegevens, wordt gedeeld tijdens een offerte- of tenderproces, waarbij Cyprio het contract niet heeft gewonnen, worden de verzamelde klantgegevens bewaard voor een duur van maximaal 2 jaar. Daarna worden alle persoonlijke informatie gegevens in welke vorm dan ook gewist. In geval van opleidingsactiviteiten/evaluatie van opleidingsresultaten en levering van cursuscertificaten, worden alle persoonsgegevens die tijdens een training zijn verstrekt (bijv. naam, geboortedatum en geboorteplaats) voor verkrijgen van een deelnamebewijs twee weken na levering van het betreffende certificaat aan de klant verwijderd van onze server en e-mail systeem.

H. Verkoop van activa, faillissement en/of overdracht gegevens.

In het geval van overname van Cyprio door een derde partij Cyprio danwel fusie of management buy-out waarbij alle of nagenoeg alle activa van Cyprio worden verworven zal ook alle verzamelde persoonlijke informatie, klant database en privacy gevoelige informatie overgaan naar de derde partij. In geval van een faillissement wordt alle privacy gevoelige informatie van onze server(s) verwijderd indien wordt vastgesteld dat er geen overname door een derde/voortzetting van de activiteiten van Cyprio plaats zal vinden.

I. Aanvaarding van het privacy beleid en kennisgeving van verandering.

Door onze site www.cyprio.nl te gebruiken, geeft u aan dat u dit privacy beleid aanvaardt, waarbij van tijd tot tijd wijzigingen kunnen plaats vinden in het privacy beleid in overeenstemming met deze paragraaf. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van dit privacy beleid, wordt u verzocht onze website niet te gebruiken. Cyprio kan dit privacy beleid van tijd tot tijd herzien en behoudt zich het recht voor om dit te doen. Als Cyprio besluit dit privacy beleid te wijzigen, zal het bedrijf het nieuwe beleid op haar website plaatsen. Aangezien het beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, moedigt Cyprio u aan om het privacy beleid op onze website te controleren wanneer u vragen of zorgen hebt omtrent uw persoonlijke gegevens. Indien Cyprio op enig moment besluit om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken op een andere manier dan aangegeven op het moment dat deze werd verzameld, zal Cyprio gebruikers via een e-mail op de hoogte stellen om hun toestemming te verkrijgen als een voorwaarde om dit te doen. U kunt daarbij nog steeds ervoor kiezen om aan te geven wat uw voorkeur is met betrekking tot gebruik van uw informatie door Cyprio op de voorziene andere manier. Cyprio zal uw gegevens niet gebruiken anders dan in overeenstemming met het privacy beleid zoals deze bij u bekend was ten tijde van het verstrekken van uw persoonlijke informatie . Zonder uw expliciete toestemming bij een wijziging van ons privacy beleid zullen wij uw gegevens niet gebruiken.

J. Controleren, wijzigen of verwijderen van uw gegevens.

Als u liever geen informatie van ons meer wilt ontvangen of uw persoonlijke gegevens of voorkeuren wilt bijwerken of wijzigen, volgt u de onderstaande instructies om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Om de informatie die u tijdens enige vorm van registratie hebt verstrekt te wijzigen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@cyprio.nl met duidelijke aanvraag/verzoek om welke informatie en/of gegevens uw verzoek betrekking heeft. Om u af te melden voor e-mail contact danwel nieuwsbrief, moet u reageren op de e-mail die u ontvangt met het onderwerp “uitschrijven”/”unscubscribe” of volg de instructies in de nieuwsbrief die u ontvangt. Als u vraagt om uw registratie of persoonlijke informatie te verwijderen of als u zich afmeldt voor communicatie, behouden wij ons het recht om informatie over met u aangegane zakelijke transacties te bewaren in ons archief voor projectregistratiedoeleinden.

K. Afhandeling klachten.

Als u een klacht heeft over zaken betreffende uw privacy danwel persoonlijke gegevens neem dan contact met ons op via e-mail op info@cyprio.nl.

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie