Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

"AWZI - MON" contract

Cyprio BV heeft ruime ervaring in de begeleiding en optimalisatie van industriële afvalwaterzuiveringen met als focus het verkrijgen van stabiele en zo ideaal mogelijke condities voor de biologie in de zuivering. Deze ervaring wordt door Cyprio BV aangeboden in haar belangrijkste product: een “AWZI-Mon” contract.

Binnen een “AWZI-Mon” contract wordt ondersteuning geboden bij het operationeel beheer van de afvalwaterzuivering van de klant.

Cyprio biedt
ondersteuning op maat

De mate van ondersteuning en bijbehorende werkzaamheden wordt hierbij voor elke klant op de eigen (specifieke) situatie afgestemd.

Onder “AWZI-Mon” werkzaamheden vallen onder andere:
microscopische analyses van de biomassa in de zuivering, periodieke analyse van beschikbare procesdata + interpretatie en terugkoppeling, locatiebezoeken en metingen op locatie, advisering m.b.t. gevolgen van procesveranderingen en/of veranderende afvalwatersamenstelling voor het operationeel beheer, training en kennisoverdracht aan de personen verantwoordelijk voor de zuivering, efficiënte communicatie t.a.v. beslismomenten en optreden als expert naar de overheid indien gewenst.

Een AWZI Man-contract
biedt de volgende voordelen:

  • door periodieke monitoring neemt het inzicht in het functioneren van de zuivering toe, waardoor eventuele knelpunten geïdentificeerd kunnen worden en de stabiliteit binnen het zuiveringsproces kan worden verhoogd;
  • een optimaal zuiveringsrendement kan worden gehandhaafd (en/of verbeterd);
  • in geval van het optreden van calamiteiten optreden er altijd direct specialistische kennis voor de klant beschikbaar is (die met de specifieke condities van zuivering bekend is).

Cyprio is helder
in prijs en dienst

Werkzaamheden van Cyprio BV binnen een “AWZI-Mon” contract worden op basis van een “prepaid” model ingekocht, waarbij locatiebezoeken voor een vaste “all-in” prijs en microscopische slibanalyses op basis van gebudgetteerde uren (in plaats van productprijs) worden aangeboden.

Indien aan het einde van het “AWZI-Mon” contract uren over zijn gebleven worden deze bij een vervolgcontract meegenomen. Indien geen contractverlenging plaats vindt worden overgebleven resturen naar de klant gecrediteerd indien het totaal aan resturen > 10% van de totaal gebudgetteerde uren bedraagt.

Indien meerwerkuren worden voorzien (door grotere begeleidingsinspanning of door de klant gewenste aanvullende werkzaamheden) wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. Na formele goedkeuring van het meerwerk worden de werkzaamheden binnen het “AWZI-Mon” contract voortgezet.

24 uur per dag
bereikbaar

Cyprio BV is voor haar “AWZI-Mon” klanten 24 uur per dag bereikbaar via mail, internet, fax of telefoon (ook tijdens vakanties), zodat in geval van calamiteiten direct ondersteuning kan worden geboden.

In geval van calamiteiten geeft Cyprio BV haar contractklanten voorrang op overige werkzaamheden.

Indien noodzakelijk, is Cyprio BV binnen 24 uur op locatie aanwezig (bij melding voor 9:00 is Cyprio BV op dezelfde werkdag op locatie aanwezig).
Voor het uitvoeren van spoedwerkzaamheden geldt wel een toeslag op voornoemde tarieven. Deze bedraagt 25% voor werkzaamheden tijdens kantooruren en 50% buiten kantooruren en in het weekend of feestdagen.

Wilt u nadere informatie ? Neem gerust contact met ons op!

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie