Helder advies in bioprocestechnologie

Cyprio BV

Helder advies in bioprocestechnologie

Werkgebieden van Cyprio

Onze expertise ligt op het gebied van industriële afvalwaterzuivering, biologische luchtzuivering, proceswater en fouling en microbiologische detectie.

Werkgebieden van Cyprio BV zijn:

Industriële (afval)waterzuivering

Cyprio BV biedt ondersteuning in het operationele beheer van aerobe en/of anaerobe zuiveringen. Wij zijn met name gespecialiseerd in industriële afvalwaterzuivering (maar incidenteel zijn we ook voor communale zuiveringen werkzaam).

Door een combinatie van technische en microbiologische analyses identificeren wij eventuele knelpunten binnen uw zuivering en komen wij met concrete oplossingen voor zuiveringsproblemen of optimalisatie van de zuiveringswerking.

In geval van calamiteiten biedt Cyprio haar klanten directe ondersteuning om  eventueel opgetreden schade aan het biologisch proces en overschrijding van lozingseisen te beperken/voorkomen.

Daarnaast ligt onze kracht in het leveren van advies bij renovatie, nieuwbouw of uitbreiding van industriële afvalwaterzuiveringen. Wij kijken naast de technische aspecten vooral ook naar de biologische aspecten tijdens de planning en realisatie van de zuivering.  Desgewenst toetsen wij voorziene zuiveringsconcepten in een pilottest op locatie bij de klant of in onze pilotruimte zodat een optimale oplossing voor de situatie van de klant kan worden bepaald.

Werkzaamheden en diensten die we kunnen bieden zijn onder meer: periodieke monitoring en ondersteuning operationeel waterzuiveringsbeheer, uitgebreide analysepakketten & haalbaarheidsstudies (lab-/pilotstudies), microscopische slibanalyses & koppeling met procescondities, basisontwerp aerobe/anaerobe zuiveringen & opstartbegeleiding.

Lees meer

Proceswater en biofouling

Cyprio BV adviseert op het gebied van water hergebruik, kringloopsluiting, beoordeling microbiologische risico’s bij hergebruik van proceswater en/of kringloopsluiting) en in geval van optreden van microbiologische geïnduceerde corrosie ("MIC").

Problemen gerelateerd aan (her)gebruik van proces- of koelwater zoals verstoppingen, roestvorming en corrosie, productiestoringen of geurproblematiek worden vaak veroorzaakt door een combinatie van microbiologische en chemische processen. Cyprio BV is gespecialiseerd in de identificatie van mogelijke  microbiologische oorzaken van verstoringen van het koel- of proceswatersysteem. Op basis hiervan kunnen concrete oplossingen worden aangedragen, waarbij in nauw overleg met de klant wordt samen gewerkt.

Wij kunnen u ondersteunen door middel van het uitvoeren van risicoanalyses t.a.v. potentiële ziekteverwekkers in proceswater of (bio)fouling. Identificatie van verstoringen veroorzaakt door microbiologische fouling en/of corrosie (zie ook onze "microbiologische analyses"). Bestrijding van biofouling door gebruik compatibele biocides, bronbestrijding en alternatieve methodes.

Lees meer

Biologische luchtzuivering

De luchtkwaliteit in onze leefomgeving vraagt tegenwoordig steeds meer aandacht vanwege milieu- en ARBO-regelgeving. Een goed functionerende luchtzuivering is hierbij dus een must.

Cyprio BV is gespecialiseerd in basisontwerp en werking van biologische luchtfilters en verleent als zodanig ondersteuning bij het operationele beheer van biologische luchtzuivering.

Werkzaamheden die wij (kunnen) verrichten op het gebied van biologische luchtzuivering zijn onder meer periodieke monitoring van een biologische luchtzuivering, waarbij het doel is om knelpunten te identificeren en het functioneren van de luchtzuivering zo optimaal te laten verlopen. Aanpakken van geurproblematiek door optimale filtercondities te creëren. Basisontwerp en haalbaarheidsstudies voor keuze luchtzuiveringsytemen.

Lees meer

Microbiologische analyses

Cyprio BV voert analyses/metingen uit voor het vaststellen van de oorzaak/identiteit van biologische vervuiling, analyse van aanwezigheid ziekteverwekkende bacteriën, risico analyse werken met biologische agentia - aanwezigheid van Legionella in water en lucht op en rondom de waterzuivering en risicobeoordeling van biologische vervuiling van proceswater).

Wij kunnen voor u risicoanalyses uitvoeren m.b.t. aanwezigheid van potentiële ziekteverwekkers in proceswater of fouling. Hierbij ligt de focus op aanwezigheid van totaal aantal bacteriën en indicatorsoorten zoals Legionella, Enterococcen, E.coli en Pseudomonaden. Aan de hand van door ons  uitgevoerde metingen aan water- of luchtmonsters worden verkregen resultaten gespiegeld aan actuele ARBO wet- en regelgeving en gebruikt voor het opstellen van een beheersingsplan van het besmettingsrisico voor de werknemer in geval van blootstelling aan biologische agentia.

Sinds 2019 is met name de maatschappelijke aandacht omtrent de aanwezigheid van Legionella bacteriën in aerobe waterzuiveringen maar ook in de omgevingslucht rondom aerobe waterzuiveringen is sterk toegenomen. De centrale vraag hierbij is of de biologische luchtkwaliteit in de omgeving van de afvalwaterzuivering voldoet aan de actuele ARBO-wetgeving en in hoeverre werkzaamheden op de afvalwaterzuivering microbiologische risico’s met zich meebrengen (wat betreft potentiële blootstelling aan mogelijke ziekteverwekkende micro-organismen). Cyprio BV biedt werkzaamheden aan rondom het uitvoeren van onderzoeken naar aanwezigheid van biologische agentia in de werkomgeving van waterzuiveringen. Hierbij beschikt Cyprio BV over meetapparatuur om zowel Legionella bacteriën in de directe omgevingslucht van een aerobe AWZI alsook in de waterfase van de AWZI aan te kunnen tonen. Wij hebben daarbij een PCR/qPCR methode ontwikkeld om de resultaten die met de NEN-EN ISO 11731 methodiek zijn verkregen te valideren (om een vals-positief resultaat tegen te gaan).

Lees meer

Industriële afvalwaterzuivering

Schuimvorming op de beluchtingstank kan gerelateerd zijn aan dragengroei door niet optimale procescondities.

Biologische luchtzuivering

Periodiek onderhoud en metingen aan de luchtzuivering is nodig om een goede geurverwijdering te kunnen handhaven.

Proceswater

Resultaat van RO filtratietest voor hergebruik effluent met rechts RO permeeat

Legionella analyses in water en lucht

Legionella metingen conform NEN-ISO-EN-11731:2017 geven veelal vals positieve resultaten! Cyprio heeft daarom een PCR methode ontwikkeld om vals positieve meetresultaten te minimaliseren.

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neem dan contact met ons op. Contact

Copyright Cyprio bv 2020 | Algemene Informatie